Ginagawa nating lahat upang masigurado na protektado ang ating mga mahal sa buhay. Kumuha ng insurance para mga taong malalapit sa ating buhay upang magkaroon ng kasiguraduhan na sila ay handa sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Maproprotektahan sa Pananalapi ang iyong Mahal sa Buhay ng Life Insurance

Ang protektosyon na nabibigay ng life insurance ay patungo sa pagkakaron ng financial security. Maaari itong maging isang gabay para magkaroon ng solid financial plan, makakapagbigay din ito sa iyong asawa, anak, o iba pang mimyembro ng pamilya ng financial stability.

Upang makapagsimula, alamin ang iyong kita pati na rin ang iyong pangaraw-araw na gastos.

Pagkatapos ay isaalang-alang ang anumang umiiral na utang na mayroon ka tulad ng mga mortgages, education loans, pati na rin ang paparating na mga universities fee at kung magkano ang kailangan ninyong mag-asawa upang mapondohan ang inyong retirement fund. Karaniwan sa mga kumukuha ng insurance ay upang maprotektahan ang mga gastos na ito. 

Kapag sinisigurado ang financial sustainability ng mahal sa buhay, kritial na kumuha ng life insurance. Maraming mga paraan upang magamit ito sa iyong buhay.

Kung iisipin mo, hindi ka naman kumukuha ng insurance para sa sariling kapakanan – ito ay nakalaan para sa iyong mga mahal sa buhay. Ang life insurance ay isang matalinong paraan upang masiguro na may maiiwan kang pera pagkatapos mong mamatay.

Kasigaraduhan sa Pananali

Sinisigurado ng life insurance na may maiiwan kang pera sa iyong pamilya kapag nawala ka na. Ang benepisyo na ito ay maaari makatulong sa mga bayarin kagaya ng mortgage at mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at suporta sa mga bata.

Mapapanatili ang kalidad ng buhay ng iyong mga mahal sa buhay nang hindi na kinakailangan pang mag-isip sa mga bagay na nawala.

Ang Huling Gastos

Ang presyo ng isang libing ay umaabot ng libo-libo – ito ay isang uri ng gastos na ayaw mo ng alalahanin ng iyong pamliya. Ang life insurance, maliban sa ibang bagay, ay maaaring makatulong sa burol at iba pang gastos sa libing.

Bill ng Gamot

Kung ang ikakamatay mo ay isang sakit at nagpatong-patong na ang iyong mga bayarin sa hospital, maaari makatulong ang life insurance upang mabayaran mo ito.

Pagpili ng Beneficiary

Nais mong matiyak kung naaangkop ba ang iyong beneficiary upang maprotektahan ang iyong pamilya ng life insurance.

Ang beneficiary ay ang asawa ng policy holder, ngunit karamihan ay pinpili ang kanilang anak bilang isang beneficiary, lalo na sa mga nakakatanda. Kung pipili ng beneficiary, isipin kung sino nga mananagot sa iyong utang, mortgages at iba pa.

Lahat tayo ay gustong makamit ang financial stability ngunit karamihan sa atin ay nahihirapan itong intindihin dahil sa pagiging kumpiklado nito. Ang pag-iipon ay hindi sapat upang masiguro ang pinansyal sa hinaharap, kung saan napatunayan na nga ng milyong-milyong Filipino na ginamit ang kanilang ipon mabayaran lang ang mga gastos sa medikal. Simulan ng alamin ito sa pamamagitan ng pagre-research online or pagtatanong sa finacial advisor na iyong pinagkakatiwalaan. Ang insurance ay isang pangmatagalang pagbili. Ang benipisyo ay hindi kaagad nakikita ngunit mapapatunayan ang kahalagahan nito sa oras na kakailanganin mo na. 

Search Our Blogs